Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то у погледу: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; уклањање отпадних вода; сакупљање отпада који није опасан; третман и одлагање отпада који није опасан; санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; изградња цевовода; изградња хидротехничких објеката; послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине, а послује у окружењу општине Босилеград где своје потенцијале користи по основу потреба становништва и привреде.

МИСИЈА

Мисија предузећа је да пружа квалитетне комуналне услуге становништву и привреди из области за које је и основано, да се стара за развој и унапређење система које одржава и које користи, прати научно техничка достигнућа из ове области и осигура редовну и стабилну функционалност предузећа.

Вода је извор живота , а мисија ЈП Услуга је да одржи своју претежну делатност на начин што ће изворишта са којих се врши водоснабдевање становништва редовно одржавати и улагати максималне напоре да та вода буде понос нашег града, да сваки грађанин пије здраву, чисту воду спровођењем превентивних мера заштите ситема водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања( каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже идр).

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задоволјења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне самоуправе, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо увек у служби корисника, пружајући квалитетне услуге уз истовремено очување животне средине, а на задовољство заједнице и запослених ЈП Услуге.

Визија предузећа огледа се дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбеђујући целину , с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду .

ЦИЉЕВИ

о Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа

о Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
о Брига о заштити животне средине.
о Праведна наплата утрошене воде.
о Ширење водоводне и канализационе мреже.
о Ширење система сакуплањаизношење и депоновања смећа на целој територији општине.
о Побољшање професионалних капацитета запослених.
о Оптимизација водоводне и канализационе мреже
о Оптимизација система сакупљања изношења и депоновња смећа
о Да се обезбеди функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према
о Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
о Да се обезбеди уредно водоснабдевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.
о Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко-административне губитке довести на оптималну меру.
о У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће делатности планирати замену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације.
о Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне делатности као и услуга трећим лицима допунске приходе.
о Против дужника предузимати законске мере како би се допринело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.
о Да би читав систем водоснабдевања и канализацие, сакупљања и изношења смећа оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбеде хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се пре свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном услов за функционисање система, затим, обезбеђивање и ефикасно коришћење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
о За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавремењивати опрему како би целокупни систем што ефикасније функционисао.
о Планирана је израда просторног плана локације ЗОО хигијенске службе и главни пројекат зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
о Планирана је набавка специјалног возила за смеће за подизање контејнера 5 и 7 м3
о Планирана је изградња и проширење канализационе мреже у с. Рајчиловци и насељу Магурка.
о Планирана је набавка специјалних посуда за смеће запремине 110 литара
о Планирана је доградња пословног објекта у погледу просторије за архиву документације и санитарног чвора

о На крају, менађмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдевања, одвођење отпадних вода, сакупљање изношење и депоновање смећа и остале активности предузећа у будућем периоду.