Правни статус: Јавно предузеће

Пословно име под којим Предузеће послује је: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ „УСЛУГА“  СА ПО БОСИЛЕГРАД,

 Јавно предузеће “УСЛУГА“ Босилеград , Добродолски поток бб, 17540 Босилеград је уписано у

регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 73445/2005, са матичним бројем

07357362 и послује са пореским идентификационим бројем 101981084.

Основни подаци:

 • Правна форма: Јавно предузеће,
 • Седиште: Добродолски поток бб,
 • Број жиро рачуна: 205-19688-97,
 • Оснивач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
 • Заступник: Трајков Предраг дипл. инг. грађ,     Функција у привредном субјекту: Директор,
 • Тел./фаx: + 381 (0) 17 877 226
 • е-маил: jpusluga@gmail.com

 

Управљање у Јавном предузећу “Услуга“ је организовано као једнодомно.

            Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор који се састоји од три члана

2. Директор

       Трајков Предраг дипл инг грађ
Биографија

 

Јавно предузеће је самостална организација, економско и пословна целина од општег интереса јединице локалне самоуправе у којој су радници повезани заједничким интересима у раду повезани заједничким интересима економске природе у раду повереним средствима рада.

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлашћен да у име предузећа, а у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Директор заступа предузеће без ограничења , а у складу са одредбама Закона и општих аката предузећа.

Радници који непосредно организују рад су:

 • Шеф финансијске службе,
 • Шеф комерцијалне службе и лице за Јавне набавке,
 • Шеф техничке службе,
 • Шеф механизације и лице за безбедност на раду,
 • Шеф водовода и канализације и грађевинске оперативе.
 • Програмер-информатичар