ИСТОРИЈАТ И ДЕЛАТНОСТ

Прво предузеће које се је бавило водоснабдевањем, каналисањем, сакупљањем и изношењем смећа јесте РО Босилеград –ОУР „Услуга“.

Одлуком скупштине општине Босилеград 06-981 од 30.12.1988. г. и решењем Привредног суда Лесковац Фи.бр. 65/89 од 10.02.1989. г. послови водовода канализације, одржавање јавних површина и изношење и депоновање смњћа су изузети од предузећа РО Босилеград –ОУР „Услуга“ и поверени су  РО за комуналије и услуге  „Услуга“ Босилеград у оснивању.

Као Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано на основу Закона о организовању Јавних предузећа и оснивачког акта-одлуке скупштине општине Босилеград 06-825 од 29.12.1989.г и решењем Окружног Привредног суда Лесковац фи.бр.93/90 од 13.09.1990.г.

Директор  предузећа у оснивању РО за комуналије и услуге  „Услуга“ Босилеград  је био Ивајло Станчев дипломирани правник из Босилеграда. Директор јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ из Босилеграда у периоду од 1989. г. до 07.04.2001. г. је био Иван Тончев дипл. ецц. из Босилеграда. Од 07.04.2001. до 27.12.2001. г. директор предузећа постаје Владимир Жижов дипл. инг. грађ. из Босилеграда и од 2001.г до данас директорску функцију има Предраг Трајков дипл. инг. грађ. хидро. из Босилеграда.

Као Јавно предузеће ЈП услуга послује 28 година.

Основна делатност предузећа:

36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће „Услуга“ може да обавља и друге делатноси  као што су:

 • 37.00  Уклањање отпадних вода
 • 38.32  Поновна употреба разврстаних материјала
 • 38.11   Сакупљање отпада који није опасан
 • 38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан
 • 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
 • 42.21  Изградња цевовода
 • 42.91   Изградња хидротехничких објекта
 • 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизациоих система
 • 45.20   Одржавање и поправка моторних возила
 • 46.         Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (увоз – извоз)
 • 46.77  Трговина на велико отпацима и остацима
 • 49.41  Друмски превоз терета
 • 52.10 Складиштење
 •              Послови ЗОО хигијенске службе
 • 70.22 Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 • 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање
 • 71.20   Техничко испитивање и анализе