Босилеградски водовод и канализација

Босилеградскии водовод и канализација са ПИБ 100981084 и МБ 07357362  је јавно комунално предузеће које је основано за град Босилеград, са седиштем у улици Добродолски поток бб, скраћеног назива ЈП „Услуга“.

Директор: Предраг Трајков, дипл.инж.грађ.

Основне надлежности и активности ЈП „Услуга“ Босилеград су:

  • производња и дистрибуција воде;
  • одвођење отпадних вода;
  • чишћење јавних површина и зеленила;
  • сакупљање, одвоз и депоновање смећа и
  • израда водовода, канализације и локалних путева
  • зоохигијена.

Контакт телефон:

Директор: +381(0)17/877- 226;

Финасије и рекламације рачуна: +381(0)17/878367;

Пријава кварова: +381(0)17/877- 226; +381(0)17/878-367;

Лице за заштиту података о личности: Јовица Иванов, тел. +381(0)64/8787355, email: jpusluga.jovica@gmail.com

Факс: +381(0)17/877- 226; +381(0)17/878-367;

 

Веб адреса: www.jpusluga-bosilegrad.rs

Е-маил: jpusluga@gmail.com

 

НАЧИН ПРЕДАЈЕ ПОДНЕСАКА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА

      Према Закону емаил комуникација није  правно регулисана  као валидан електронски документ  већ је само комуникационо средство за „пријем и слање електронског документа” (комуникациони подаци) и узимајући  у обзир  да је СПАМ  глобални  проблем  на  интернету,  а услед недостатка одговарајуће СПАМ заштите (узрок финансијске природе), због безбедности, сигурности и заиста учесталих претњи по наш информациони систем приморани смо да за сву емаил комуникацију која је послата од непроверених и неидентификованих  корисника (корисника од неповерења) или корисника који нису јасно формирали електронску идентификацију (мејлови са електронским документом који није потписан квалификованим електронским сертификатом)  утврдимо следећа правила:

1) да се регулише начин предаје и пријема електронских поднесака у облику електронског документа,

2) да се не отвара електронска пошта од неидентификованих пошиљалаца,

3) обележавамо и трајно бришемо електронску пошту која не испуњава тражене услове идентификације, као нежељену електронску комуникацију тј. СПАМ.

     Законом о општем управном поступку прописано је да странка може предати/доставити органу јавне власти поднесак у облику електронског документа путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака.

      Поднесак израђен као електронски документ физичка и правна лица (странке) достављају органима јавне власти путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака (члан 15 став 1 Закона о електронском документу, електронској индентификацији И услугама од поверења, електронској индентификацији И услугама од поверења у електронском пословању “Службени гласник РС” бр.94/2017).

      У општењу странке са органима јавне власти идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску (члан 20 став 4. Закона о електронском документу, електронској индентификацији И услугама од поверења, електронској индентификацији И услугама од поверења у електронском пословању “Службени гласник РС” бр.94/2017).

      Квалификовани електронски потпис има исто правно дејство као и својеручни потпис. Квалификовани електронски потпис може да замени оверу својеручног потписа, ако је то прописано посебним законом (члан 20 став 4. Закона о електронском документу, електронској индентификацији И услугама од поверења, електронској индентификацији И услугама од поверења у електронском пословању “Службени гласник РС” бр.94/2017).

       Квалификовани електронски потпис је: „електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената, и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај, и који испуњава услове утврђене овим законом“.         

      У вези са свим горе наведеним чињеницама, физичко лице или правно лице (сви неидентификовани корисници) поднеске могу предати ЈП Услуга електронским путем преко електронске поште, искључиво на адресу електронске поште ЈП Услуга која је одређена за пријем електронских докумената:

        jpusluga@gmail.com              

      Електронски документ који странка доставља мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

      Сви поднесци и документи  достављају се у форми електронског документа у ПДФ формату и који је препознатљив без обзира на платформу или оперативни систем који се користи.

      Електронском документу мора се обезбедити аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост.

      Тако потписан документ у електронском облику  шаље се на горе наведену електронску пошту и то као прилог електронске поште.

      Једино овако израђен електронски документ у горе наведеној форми и послат на горе наведени начин може да се достави ради даље обраде. Прималац након примљеног уређеног електронског документа на наведену маил адресу издаје “Потврду” у форми електронског документа да је електонски доцумент примљен.  Пошиљаоц (странка) добија потврду о пријему електронског документа од стране примаоца.

      Поступање са електронским документом врши се у складу са законом којим се уређује електронски документ и електронски потпис и прописима о канцеларијском пословању.